آمادگی دانشگاه‌ها برای اسکان دانشجویان خوابگاهی/اولویت با دانشجویان دختر است