بوی سالمندان، به بوی خاص افراد سالمند اطلاق می شود و به این است که پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها بوی به خصوص خود را دارند.