سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  جان بابایی گفت: فشار خون ۸ میلیون نفر از سی میلیون فرد غربال شده در مراکز درمانی ثبت شده که بیشترین این تعداد در ۶۲۴ بیمارستان دولتی بوده است.

بیماران پرخطر و با فشار خون بالا شناساییبه گزارش  حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان،  قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت در نشست مدیریت برنامه کشوری درمان فشار خون  اظهار کرد: نتیجه این تلاش‌ها ثبت فشار خون حدود ۸ میلیون نفر از سی میلیون فرد غربال شده (به عبارتی یک سوم جمعیت مراجعه کننده) در مراکز درمانی بوده که بیشترین این تعداد در ۶۲۴ بیمارستان دولتی بوده است.

وی گفت: بازدیدهای سرزده در طول یک ماه اجرای پویش فشار خون از مراکز درمانی نشان می‌دهد که تمامی همکاران به صورت فعال و با انگیزه و با حضور در دو شیفت صبح و عصر به غربالگری مراجعه کنندگان پرداخته اند.

جان بابایی ادامه داد: اما کار اصلی از این پس آغاز خواهد شد چراکه بیماران پرخطر و با فشار خون بالا شناسایی شده اند و نیازمند سطوح مختلفی از خدمات درمانی با توجه به شدت بیماری آنها هستند.

معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد: تکلیف ما در حال حاضر سنگین‌تر شده و نیازمند نظم دهی در یک ساختار ارجاع جهت ارائه خدمات به مردم هستیم تا فرآیند شناسایی و درمان بیماری‌ها در همان مسیر درست قرار گرفته و فرآیند نظام ارجاع به درستی شکل گیرد.

وی تصریح کرد: جهت ارجاع درست بیماران در مسیر صحیح درمانی، همکاران در ستاد وزارتخانه با همکاری گروه‌های علمی با تلاش بی وقفه در چندین روز متوالی راهنمای بالینی ملی سطح دو و سه ارائه خدمات را براساس راهنمای بالینی بین المللی تدوین کرده اند. از این رو در حال حاضر، سطوح دو و سه و فرآیندهای موجود در هر سطح شناسایی شده اند.

معاون درمان وزارت بهداشت افزود: پیشگیری دارای چهار سطح است و سطحی که در جامعه شناخته شده تر است، بیشتر مربوط به بروز بیماری است، اما این امر در دیگر سطوح به معنی پیشگیری از ایجاد عوارض هم، قابل توجه است. برای مثال، در پر فشاری خون، پیشگیری از نارسایی کلیه و دیالیز، سکته‌های قلبی و مغزی امری مهم است و در واقع مراقبت‌ها باید به گونه‌ای باشد که مشکل حادتر و جدی تری ایجاد نشود.

جان بابایی با بیان اینکه اعتقاد همه باید بر این موضوع باشد که بیمار دارای فشار خون در مسیر درمانی درست از خدمات سطح دو و سه بهره مند شود، ادامه داد: دانشگاه‌های علوم پزشکی موظفند کسانی را که به عنوان افراد کلیدی اجرایی و علمی در دانشگاه و در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها شناسایی کرده اند حفظ کنند تا این فرآیند اجرایی در شناسایی افراد پر خطر در قالب نظام ساختارمند همواره پایدار باشد.

شناسایی بیماران پرخطر و با فشار خون بالا در کشور