سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – به منظور بررسی اقدامات انجام شده در راستای”بسته توسعه و ارتقای زیرساخت های آموزش علوم پزشکی” در کلان مناطق آمایشی و به اشتراک گذاری تجارب موفق و تبادل نظر برای ارائه راهکار جهت رفع موانع و چالش های اجرایی، نشست مجازی با حضور مسئولین ستادی بسته بسته توسعه و ارتقای زیرساخت های آموزش علوم پزشکی، معاونین آموزشی و مسئولین بسته توسعه و ارتقای زیرساختهای آموزش علوم پزشکی در ۱۰ کلان منطقه آمایشی برگزار شد.

دانشجویان پزشکی

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از  ایسنا، در این جلسه که به منظور بررسی اقدامات انجام شده در راستای”بسته توسعه و ارتقای زیرساخت های آموزش علوم پزشکی” در کلان مناطق آمایشی و به اشتراک گذاری تجارب موفق و تبادل نظر برای ارائه راهکار جهت رفع موانع و چالش های اجرایی برگزار شد در ابتدا دکتر اخوان مسئول ستادی بسته توسعه و ارتقای زیرساخت های آموزش علوم پزشکی به همراه مسئول بودجه و اعتبارات، مسئول آمار و فناوری اطلاعات و معاون مرکز امور هیات علمی معاونت آموزشی ضمن پاسخگویی به سوالات مسئولین کلان مناطق توضیحات تکمیلی در خصوص موضوعات نشست ارائه کردند و در ادامه مسئولین هریک از کلان مناطق آمایشی ضمن ارائه گزارش اقدامات انجام شده در راستای محورهای مذکور، به چالش های اجرایی در مسیر پیاده سازی این محورها اشاره و پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت موجود در برخی حوزه ها ارائه کردند.

در این جلسه با توجه به نقش و تاثیر عملکرد بسته توسعه و ارتقای زیرساخت های آموزش علوم پزشکی بر عملکرد سایر بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و به منظور تقویت پیاده سازی محورهای این بسته در دانشگاهها و یا دانشکده های علوم پزشکی با بهره گیری از تجارب موفق دانشگاهها و یادانشکده ها مقرر شد نشست های منظم و دوره ای با تاکید بر یکی از محورهای تخصصی بسته توسعه و ارتقای زیرساختها با کلان مناطق آمایشی برگزار شود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از  روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، در این جلسه پیرامون نحوه هزینه کرد ۱ تا ۳ درصد درآمد اختصاصی در دانشگاه ها / دانشکده های کلان منطقه، همچنین اقدامات انجام شده در راستای استفاده از ظرفیت های قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به خصوص بند “ک” تبصره ۹ ماده واحده قانون مذکور در دانشگاه ها و یا دانشکده های کلان منطقه،بحث و بررسی شد و در خصوص مساله جذب نیروی انسانی و اعضای هیات علمی در دانشگاه ها و یا دانشکده های کلان منطقه و همچنین برنامه های مربوط به توسعه زیرساخت های IT در دانشگاه ها و یا دانشکده های کلان منطقه بحث و بررسی صورت گرفت.