آخرین مهلت ویرایش و انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال ۹۷ دانشگاه آزاد اعلام شد.

نتایج کارشناسی ارشد ۹۷ دانشگاه آزاد و سراسری