تشکیل ستادی برای رسیدگی به دانشگاههای استانی در وزارت علوم

سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه صنعتی همدان گفت: پیشنهاد می کنیم در وزارت علوم برای رسیدگی بیشتر به دانشگاه های استانی یک ستاد مختص پیگیری مسائل و موضوعات این مراکز تشکیل شود.

محمود نیلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه های استانی مشکلات خاص خود را دارند بنابراین لازم است در وزارت علوم ستادی مختص پیگیری و برنامه ریزی برای این دانشگاه ها تشکیل شود.

وی افزود: با تشکیل این ستاد دانشگاه های استانی می توانند مشکلات و مسائل خود را مطرح کنند.

رئیس دانشگاه صنعتی همدان خاطرنشان کرد: برخی از دانشگاه های فعال در شهرستان ها جزء مراکزی هستند که از امکانات کمتری برخوردار بوده اند بنابراین باید بستری فراهم شود تا به این دانشگاه ها توجه شود.

نیلی عنوان کرد: اگر در وزارت علوم ستادی مختص دانشگاه های استانی تشکیل شود این ستاد می تواند مشکلات و مسائل این مراکز را مشاهده و آنالیز کند و براساس آنها برای این مراکز قوانین و امکانات تعیین شود.

وی تاکید کرد: پس از اجرای این موضوع از دانشگاه های استانی خروجی نیروی انسانی متخصص و متناسب با نیازهای جامعه و صنعت را بخواهند.

۰ ratings0/5