«فرآیندهای اداری» بیشترین موضوع درخواست کارمندان دانشگاه‌ها

سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – در سال گذشته کارکنان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ۱۱۹ درخواست برای اداره کل بارزسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم ارسال کردند. از تعداد مذکور ۹۱ پرونده رسیدگی شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر، براساس اعلام اداره کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۹۶، اعضای هیات علمی ۵۶۳ درخواست، دانشجویان یک هزار و ۴۸۲ درخواست، کارکنان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ۱۱۹ درخواست و سایر گروه ها  ۳۰۳ درخواست به این اداره کل ارسال کرده اند.

تعداد درخواست ها و شکایات کارکنان به تفکیک موضوع و اقدام به شرح زیر است:

ردیف

موضوع

تعداد

در دست بررسی

مختومه

۱

اعتراض به اخراج کارکنان رسمی و پیمانی

۱۶

۲

۱۴

۲

اعتراض به اخراج کارکنان قراردادی و شرکتی

۲۰

۲

۱۸

۳

اعتراض به احکام صادره در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری

۰

۰

۰

۴

اعتراض به عدم تبدیل وضعیت استخدامی

۱۹

۰

۱۹

۵

اعتراضات مربوط به فرآیندهای اداری و مناقصات انجام شده در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

۲۹

۲

۲۷

۶

اعتراضات مربوط به عملکرد سازمان امور دانشجویان

۲۶

۲۰

۶

۷

سایر

۹

۲

۷

جمع

۱۱۹

۲۸

۹۱

گوناگونی استخدام کارمند در دانشگاه ها و تبعیض های ناشی از روش های بکارگیری کارمندان نیز زمینه های آشکار اعتراض و شکایات را فراهم کرده است.

اداره کل بازرسی وپاسخگویی به شکایات برای پیگیری و به نتیجه رساندن شکایات از طریق مراجع ذیربط به ویژه پس از تغییر روسای دانشگاه ها اقداماتی را انجام داده است؛ لذا فرجام بسیاری از این شکایات نیز منجر به رضایت شاکیان شده است.

۰ ratings0/5