یکى از اعضاى هیئت علمى دانشگاه آزاد زاهدان به مقدسات اهل سنت اهانت کرد که این موضوع حواشى به دنبال داشت و منجر به اخراج این استاد دانشگاه شد.