آمریکا فقط دخانیات را تحریم نمى کند/ سن استعمال سیگار در ایران به ۱۳ رسیده است/ نیمی از پسران دبیرستانی مصرف قلیان را تجربه کرده اند