معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در هفته گذشته با اخبار متنوعی روبرو بوده است.