دشمن دوست دارد دولتی بر خاسته از منافع آمریکا روی کار بیاید /نباید به غربی ها اعتماد نداشته باشیم