خوابگاه خانه دوم دانشجویانی است که با ترک شهر و خانواده وارد زندگی جمعی و همنشینی با فرهنگ‌های متنوع شده‌اند تا برای آینده‌ای روشن تلاش کنند. زندگی در خوابگاه همواره با تلخی و شیرینی توامان همراه است.