برنامه دانشگاه خوارزمی برای ارتقاء تجهیزات آموزشی در سال جاری