ورود مکمل ها از آمریکا به ایران ممنوع شد/ ١٢‌ درصد مکمل هاى ورزشی قاچاق است/ تولیدکنندگان داخلی ۴۶ درصد از بازار مکمل‌ها سهم دارند