برای بی‌تفاوتی سیاست‌گذاران جهانی به سلامت مسلمانان متأسفم/ مجامع بین‌المللی به موضوع فلسطین ورود کنند