مشاوره می‌گیریم ولی بر عکس عمل می‌کنیم/ تامین اجتماعی از حاشیه نشین‌ها حق بیمه می‌گیرد و خدمات نمی‌دهد