بیرجند – ایرنا – مدیرکل دفتر الگوسازی و تکریم بنیاد ملی نخبگان گفت: قدرشناسی واقعی از نخبگان باید همراه با الگوسازی برای جوانان باشد.