سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  سومین فراخوان حمایت از رساله‌های دکتری توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی منتشر شد و مبلغ حمایت برای هر رساله تا ۳۰۰ میلیون ریال است.

سومین فراخوان حمایت از رساله‌های دکتری توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی منتشر شد و مبلغ حمایت برای هر رساله تا ۳۰۰ میلیون ریال است.

از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران صورت می‌پذیرد؛

رساله های دکتری توسط معاونت علمی حمایت می‌شوند

سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  سومین فراخوان حمایت از رساله‌های دکتری توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی منتشر شد و مبلغ حمایت برای هر رساله تا ۳۰۰ میلیون ریال است.

به گزارش حوزه فن‌آوری‌های نوین گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سومین فراخوان حمایت از رساله‌های دکتری توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی منتشر شد انتشار این فراخوان در چارچوب سیاست‌های راهبردی پژوهش و فناوری نظام، هدایت رساله‌های دکتری به سمت نیاز‌های اساسی پژوهشی و فناوری کشور، گسترش مرز‌های دانش و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها است.

مبلغ حمایت برای هر رساله تا ۳۰۰ میلیون ریال است و در صورتی که نتیجه کار تحقیقاتی به توسعه فناوری یا مرحله تجاریسازی رسیده و خریدار داشته باشد در صورت نیاز به این رقم ۵۰ درصد اضافه می‌شود.

دانشجویان دکتری برای استفاده از این حمایت از ۱ بهمن ماه تا ۲۹ اسفند ۹۶ مهلت ثبت نام دارند. متقاضیان دریافت این حمایت، پس از مطالعه دقیق آیین نامه، طرح‌های خود را در سامانه طرح‌های پژوهشی صندوق ثبت و پس از ورود به سامانه به بخش ارسال تقاضای جدید مراجعه کنند.

توجه به این نکته ضروری است که طرح می‌بایست به نام استاد راهنما در سامانه ثبت شود. دقت شود به طرح‌هایی که از طریق پروفایل استاد ارسال نشود ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین قبل از ارسال تقاضا از طریق پروفایل استاد راهنما، دانشجو موظف است که پروفایلی به نام خود در سامانه ایجاد کند.

 

فراخوان حمایت از رساله های دکتری منتشر شد

از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران صورت می‌پذیرد؛

به گزارش حوزه فن‌آوری‌های نوین گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سومین فراخوان حمایت از رساله‌های دکتری توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی منتشر شد انتشار این فراخوان در چارچوب سیاست‌های راهبردی پژوهش و فناوری نظام، هدایت رساله‌های دکتری به سمت نیاز‌های اساسی پژوهشی و فناوری کشور، گسترش مرز‌های دانش و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها است.

مبلغ حمایت برای هر رساله تا ۳۰۰ میلیون ریال است و در صورتی که نتیجه کار تحقیقاتی به توسعه فناوری یا مرحله تجاریسازی رسیده و خریدار داشته باشد در صورت نیاز به این رقم ۵۰ درصد اضافه می‌شود.

دانشجویان دکتری برای استفاده از این حمایت از ۱ بهمن ماه تا ۲۹ اسفند ۹۶ مهلت ثبت نام دارند. متقاضیان دریافت این حمایت، پس از مطالعه دقیق آیین نامه، طرح‌های خود را در سامانه طرح‌های پژوهشی صندوق ثبت و پس از ورود به سامانه به بخش ارسال تقاضای جدید مراجعه کنند.

توجه به این نکته ضروری است که طرح می‌بایست به نام استاد راهنما در سامانه ثبت شود. دقت شود به طرح‌هایی که از طریق پروفایل استاد ارسال نشود ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین قبل از ارسال تقاضا از طریق پروفایل استاد راهنما، دانشجو موظف است که پروفایلی به نام خود در سامانه ایجاد کند.

 

فراخوان حمایت از رساله های دکتری منتشر شد