ایجاد و راه اندازی دوره کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی راه و ترابری در دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس تصویب شد.

نتایج کارشناسی ارشد ۹۷ دانشگاه آزاد و سراسری

در نشست شورای دانشگاه تربیت مدرس موضوع بازنگری برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد «زمین شناسی مهندسی با اعمال تغییراتی در محتوای دروس و دروس اختیاری به اتفاق آرا به تصویب رسید.

در این جلسه برنامه درسی پیشنهادی دوره کارشناسی ارشد «مهندسی ایمنی راه و ترابری» و راه اندازی آن از سوی مینایی مدیر دفتر برنامه ریزی، گسترش و بازنگری مطرح شد.

وی به تعداد اعضای هیات علمی ثابت و مدعو گروه، سابقه رشته در کشور و دنیا، دروس الزامی، اختیاری و جبرانی و … رشته اشاره کرد و برنامه درسی بازنگری شده کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی پرداخت و دروس جبرانی، الزامی و اختیاری این رشته را تشریک کرد.

وی گفت: دروس بازنگری شده و موارد اصلاحی در شورای آموزشی و سپس در کمیته منتخب شورای دانشگاه مورد موافقت قرار گرفته است.

در ادامه محمد تقی احمدی سرپرست دانشگاه به اهمیت راه اندازی این رشته در دانشگاه اشاره کرد و گفت: با توجه به آمار بالای تصادفات رانندگی در ایران و میزان تلفات آن، بحث ایجاد رشته مهندسی ایمنی راه و ترابری بسیار حائز اهمیت است و کاهش میزان تصادفات طی چند سال اخیر به علت رویکرد نیروی انتظامی به علم و دانش ترافیک است که با ایجاد چنین رشته هایی می توان این امر را بهتر و بیشتر محقق کرد.

در ادامه موضوع ایجاد و راه اندازی رشته مهندسی راه و ترابری در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده عمران و محیط زیست برای ۲ دوره به رای گذاشته شد و با اکثریت آرا تصویب شد.

۰ ratings0/5