سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) دکتری بدون آزمون ۹۲-۹۳ : اطلاعیه پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه قم منتشر شد.

پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتازدر مقطع دکتری تخصصی Ph.D برای نیمسال اول ۹۲-۹۳ در دانشگاه قم

دانشگاه قم در نظر دارد در راستای تحقق رسالت خود مبنی بر تربیت متخصصین و محققین مورد نیاز کشور و گسترش مرزهای دانش و فناوری، از بین داوطلبان واجد شرایط، طبق مواد مندرج در این اطالعیه و بر اساس آیین نامه شماره ۵۵۳۲۲/و مورخ ۱۳۳۱/۳/۵مربوط به ارائه تسهیالت به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی باالتر در مقطع دکتری اقدام به پذیرش دانشجو در رشته های دایر در دانشگاه مندرج در دفترجه دکتری شماره دو سازمان سنجش آموزش کشور نماید.

الف –شرایط عمومی:
ا – اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
۲ – التزام به قانون اساسی و اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران.
۳ – نداشتن وابستگی تشکیالتی به احزاب و گروه های محارب و ملحد و عدم هواداری از آن ها.
۴ – نداشتن سوء پیشینه به تشخیص مراجع ذی صالح.
۵ – نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل از لحاظ مقررات نظام وظیفه برای داوطلبان مرد.

ب –شرایط اختصاصی:
۱ – داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا باالتر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
۲- داشتن شرایط و ضوابط مندرج در آیین نامه فوق الذکر. داوطلبانی که برای مصاحبه علمی دعوت خواهند شد، باید توصیه نامه علمی از حداقل دو نفر از استادان خود و مدارک مربوط به سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی خود را به همراه داشته باشند.
داوطلبان مشمول آیین نامه ارایه تسهیالت به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های باالتر، به شرط احراز شرایط و با شرکت در مصاحبه علمی پذیرفته خواهند شد.

ج – مدارک مورد نیاز:
* یک قطعه عکس
*تصویرکارت ملی
* تاییدیه مربوط به معدل کل و رتبه)اول تا سوم( ، نمره پایان نامه، تصویر کارنامه تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد و مدارک مربوط به مقاالت علمی پژوهشی نمایه شده.
* توصیه نامه علمی از حداقل دو نفر از اساتید دوره کارشناسی ارشد
*اصل رسید بانکی به مبلغ ۴۵۰ هزار ریال )چهل و پنج هزار تومان( بابت حق ثبت نام به شماره حساب جام نزد بانک ملت شعبه بلوار امین قم قابل پرداخت در داخل دانشگاه به نام درآمد اختصاصی دانشگاه قم غیر قابل استرداد

د-تذکراتمهم:
۱ – ثبت نام در دو رشته دوره دکتری امکان پذیر نمی باشد.
۲ – کلیه داوطلبان الزم است تمامی مدارک مورد نیاز زیر را حداکثر تا روز مصاحبه رشته مورد نظر)مطابق با تاریخ های مندرج در جدول زمانبندی مصاحبه ها در سایت دانشگاه( به صورت حضوری به گروه استعدادهای درخشان دانشگاه ارائه نموده و در صورت تأیید، نامه ورود به مصاحبه را دریافت نمایند.
۳- تحصیل در دوره دکتری تمام وقت بوده و پذیرفته شدگان مشمول کلیه مقررات آموزشی و انضباطی دانشگاه قم می باشند. مطابق مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پذیرفته شدگان نهایی ملزم به سپردن تعهد تحصیل تمام وقت به دانشگاه برای کل مدت تحصیل دوره دکتری خواهند بود، لذا داوطلب نباید به مؤسسه دیگری تعهد خدمت داشته یا در استخدام محل دیگری باشد.
شاغالن در سازمان ها و دستگاه های دولتی در صورت پذیرش نهایی باید موافقت بدون قید و شرط سازمان مربوطه را برای ادامه تحصیل تمام وقت ارایه نمایند.
۴ – چنانچه در هر مرحله از ثبت نام و تحصیل مشخص گردد که داوطلب دارای هر یک از شرایط الزم نبوده است بالفاصله از ثبت نام و یا ادامه تحصیل وی در هر مرحله که باشد جلوگیری به عمل آمده و مطابق قانون با وی رفتار خواهد شد.
۵ – به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۶ – وجه ثبت نام، به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.
۷– در صورت لزوم برای کسب اطالعات بیشتر با گروه استعدادهای درخشان دانشگاه با شماره تلفن ۲۱۰۳۴۴۹ – ۲۱۰۳۴۴۸ تماس حاصل نمایید.
با آرزوی موفقیت
گروه استعدادهای درخشان دانشگاه قم

 سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون

پذیرش دکتری

پذیرش دکتری استعداد درخشان در دانشگاه قم آغاز شد.

پذیرش دکتری بدون آزمون

پذیرش دکتری بدون آزمون از بین استعداد درخشانهای دوره کارشناسی ارشد است.

پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه قم

ثبت نام پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه قم تا فته آینده ادامه دارد.

شرایط پذیرش بدون آزمون دکتری

در اطلاعیه پذیرش دکتری بدون کنکور شرایط پذیرش بدون آزمون دکتری به صورت کامل وجود دارد.

ثبت نام در دو رشته دوره دکتری بدون آزمون

ثبت نام در دو رشته دوره دکتری بدون آزمون امکان پذیر نیست.

زمانبندی مصاحبه دکتری دانشگاه قم

زمانبندی مصاحبه دکتری دانشگاه قم از طریق سایت این دانشگاه اعلام میشود.

شرایط پذیرش دانشجو بدون آزمون دکتری ۹۲-۹۳

شما میتوانید شرایط پذیرش دانشجو بدون آزمون دکتری ۹۲-۹۳ را در اینجا بخوانید.