https://www.civilica.com/

محور اصلی     
–    تغذیه ورزشی و سلامت    
–    تغذیه در ورزش های قدرتی، استقامتی و تیمی    
–    تغذیه در آسیب های ورزشی، ریکاوری و بازتوانی    
–    تغذیه ورزشی در گروه های خاص