سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) سوالات آزمون دکتری  ۹۵ :ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی دکتری (نیمه متمرکز) داخل سال ۹۵ ، به اطلاع می رساند سوالات  هریک از رشته های امتحانی در سایت پی اچ دی آزمون  قرار داده شد که از طریق لینک های زیر قابل دریافت است:
نحوه دریافت پاسخنامه سوالات دکتری ۹۵ :پاسخ تشریحی سوالات دکتری ۹۵ همه رشته ها در دست تهیه است.برای دریافت پاسخنامه کلیدی، تشریحی سوالات دکتری رشته و گرایش مورد نظر خود ، لطفا موارد زیر را را به شماره  ۱۰۰۰۴۰۰۰۸۰۰۸۰۰ پیامک نمایید:
نام – دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ارشد و سال فارغ التحصیلی – اسم رشته درخواستی با گرایش – کد رشته درخواستی دکتری (اگر می دانید )–ایمیلتان–دریافت پاسخنامهدکتری –(همچنین آخر پیامکتان phdazmoon.net را بنویسید)
مثال:توکلی-آزاد قزوین ۹۴-مدیریت دولتی -۲۱۱۸-ypurname@mail.com-دریافت پاسخنامه دکتری – phdazmoon.net

 دانلود سوالات آزمون دکتری ۹۵

دانلود علوم جغرافیایی
دانلود علوم اقتصادی
دانلود علوم تاریخی
دانلود مدیریت
دانلود حسابداری
دانلود حقوق
دانلود زبان و ادبیات فارسی
دانلود علم اطلاعات و دانش شناسی
دانلود فلسفه
دانلود علوم اجتماعی و مددکاری
دانلود علوم تربیتی
دانلود زبان وادبیات عرب
دانلود علوم سیاسی
دانلود مشاوره
دانلود علوم ارتباطات
دانلود باستان شناسی
دانلود محیط زیست – برنامه ریزی
دانلود الهیات
دانلود علوم زمین
دانلود تربیت بدنی
دانلود شیمی
دانلود هواشناسی
دانلود علوم جانوری
دانلود علوم گیاهی
دانلود علوم سلولی و مولکولی
دانلود آمار
دانلود علوم ریاضی
دانلود فیزیک
دانلود ژئوفیزیک
دانلود اقتصاد توسعه و آموزش کشاورزی
دانلود علوم خاک
دانلود علوم کامپیوتر
دانلود علوم شناختی
دانلود  مهندسی برق
دانلود  مهندسی عمران
دانلود مهندسی نقشه برداری
دانلود مهندسی مکانیک
دانلود مهندسی دریا
دانلود مهندسی هوافضا
دانلود مهندسی معدن
دانلود مهندسی پلیمر
دانلود  محیط زیست
دانلود مهندسی آب و هوا شناسی کشاورزی
دانلود مهندسی پزشکی
دانلود  مهندسی صنایع
دانلود مهندسی نفت
دانلود مهندسی کامپیوتر
دانلود مهندسی موادومتالورژی
دانلود مهندسی شیمی
دانلود فناوری نانو
دانلود مهندسی هسته ای
دانلود مهندسی نساجی
دانلود مهندسی سیستمهای انرژی
دانلود مهندسی محیط زیست
دانلود مهندسی مکانیک و مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود علوم باغبانی
دانلود علوم دامی
دانلود گیاه پزشکی
دانلود علوم و مهندسی صنایع غذایی
دانلود مجموعه چوب و جنگل
دانلود زراعت و اصلاح نباتات
دانلود مجموعه شیلات
دانلود مجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابان
دانلود مدیریت پروژه
دانلود معماری
دانلود شهرسازی
دانلود پژوهش هنر
دانلود  مرمت آثار و اشیای تاریخی
دانلود مرمت واحیای ابنیه و بناهای تاریخی
دانلود  دامپزشکی
دانلود رشته امتحانی زبان فرانسه
دانلود رشته امتحانی زبان روسی
دانلود  رشته امتحانی زبان آلمانی
دانلود رشته امتحانی زبان انگلیسی
دانلود رشته امتحانی زبان شناسی همگانی
دانلود رشته امتحانی فرهنگ وزبانهای باستانی

 دفترچه های زبان و استعداد تحصیلی

دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم انسانی (بجز رشته امتحانی زبان و ادبیات عرب)
دانلود  گروه آزمایشی علوم انسانی ویژه زبان و ادبیات عرب
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی فنی و مهندسی
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی هنر
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی دامپزشکی
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان فرانسه
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان روسی
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان آلمانی
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه کد رشته های امتحانی ۲۸۰۴و ۲۸۰۵
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی فرهنگ و زبان های باستانی
دانلود زبان فرانسه و آلمانی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۹۴

 
دانلود جغرافیای سیاسی
دانلود جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانلود جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانلود ژئومورفولوژی
دانلود آب و هوا شناسی
دانلود علوم اقتصادی
دانلود تاریخ – تاریخ اسلام
دانلود تاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام
دانلود تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام
دانلود علوم اجتماعی
دانلود جمعیت شناسی
دانلود مددکاری اجتماعی
دانلود حقوق عمومی
دانلود حقوق جزا و جرم شناسی
دانلود حقوق بین الملل عمومی
دانلود حقوق خصوصی
دانلود  مجموعه علوم سیاسی
دانلود مجموعه مدیریت
دانلود حسابداری
دانلود علم اطلاعات و دانش شناسی
دانلود فلسفه
دانلود فلسفه تعلیم و تربیت
دانلود برنامه ریزی درسی
دانلود مدریت آموزشی
دانلود روان شناسی تربیتی
دانلود تکنولوژی آموزشی
دانلود آموزش عالی
دانلود روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی
دانلود مشاوره
دانلود علوم ارتباطات
دانلود سنجش واندازه گیری
دانلود روان شناسی
دانلود باستان شناسی
دانلود محیط زیست – برنامه ریزی
دانلود کارآفرینی
دانلود آینده پژوهی
دانلود الهیات – علوم قران و حدیث
دانلود الهیات – فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانلود الهیات – ادیان و عرفان
دانلود الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانلود کلام
دانلود فقه شافعی
دانلود مدیریت قراردادهای بین المللی نفت وگاز
دانلود حقوق نفت وگاز
دانلود اقتصادنفت وگاز
دانلود سنجش ازدور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلود مالی
دانلود مطالعات زنان
دانلود مدرسی معارف اسلامی
دانلود تربیت بدنی – مدیریت ورزشی
دانلود تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی
دانلود تربیت بدنی – آسیب شناسی ورزشی
دانلود تربیت بدنی – رفتار حرکتی
دانلود تربیت بدنی – بیومکانیک ورزشی
دانلود زمین شناسی  فسیل شناسی و چینه شناسی
دانلود زمین شناسی  سنگ شناسی رسوبی
دانلود زمین شناسی – آب شناسی
دانلود زمین شناسی مهندسی
دانلود زمین شناسی زیست محیطی
دانلود زمین شناسی پترولوژی
دانلود زمین شناسی اقتصادی
دانلود زمین شناسی تکتونیک
دانلود شیمی -شیمی فیزیک
دانلود شیمی -شیمی الی
دانلود شیمی -شیمی تجزیه
دانلود شیمی -شیمی معدنی
دانلود شیمی -شیمی کاربردی
دانلود فیتوشیمی
دانلود هواشناسی
دانلود زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی
دانلود زیست شناسی – سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی
دانلود زیست شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی
دانلود علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری
دانلود علوم جانوری – بیوسیستماتیک جانوری
دانلود علوم جانوری – تکوینی
دانلود زیست شناسی – سلولی و مولکولی
دانلود بیوشیمی
دانلود زیست شناسی – ژنتیک مولکولی
دانلود زیست شناسی – میکروبیولوژی
دانلود بیوفیزیک
دانلود زیست فناوری میکروبی
دانلود آمار
دانلود ریاضی محض
دانلود ریاضی کاربردی
دانلود فیزیک دریا
دانلود زیست شناسی دریا
دانلود علوم و فناوری نانو – نانوفیزیک
دانلود فیزیک
دانلود فوتونیک
دانلود ژئوفیزیک – لرزه شناسی
دانلود ژئوفیزیک – زلزله شناسی
دانلود ژئوفیزیک – الکترومغناطیس
دانلود ژئوفیزیک – گرانی سنجی
دانلود علوم و فناوری نانو – نانوشیمی
دانلود ریززیست فناوری
دانلود بیوانفورماتیک
دانلود علوم کامپیوتر
دانلود علوم شناختی
دانلود مجموعه مهندسی برق – الکترونیک
دانلود مجموعه مهندسی برق – مخابرات(میدان)
دانلود مجموعه مهندسی برق – مخابرات(سیستم)
دانلود مجموعه مهندسی برق – قدرت
دانلود مجموعه مهندسی برق – کنترل
دانلود مجموعه مهندسی برق – هوش و رباتیک
دانلود مجموعه مهندسی عمران – سازه
دانلود مجموعه مهندسی عمران – زلزله
دانلود مجموعه مهندسی عمران – ژئوتکنیک
دانلود مجموعه مهندسی عمران – مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
دانلود مجموعه مهندسی عمران – راه و ترابری
دانلود مجموعه مهندسی عمران – سواحل ، بنادر و سازه های دریایی
دانلود مجموعه مهندسی عمران – مدیریت منابع آب
دانلود مجموعه مهندسی عمران – حمل و نقل
دانلود مجموعه مهندسی عمران – مدیریت ساخت
دانلود مجموعه مهندسی عمران – محیط زیست
دانلود مهندسی عمران نقشه برداری – ژئودزی
دانلود مهندسی عمران نقشه برداری – فتوگرامتری
دانلود مهندسی عمران نقشه برداری – سنجش از دور
دانلود مهندسی عمران نقشه برداری – سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
دانلود مهندسی مکانیک – ساخت و تولید
دانلود مهندسی مکانیک – مکانیک جامدات
دانلود مهندسی مکانیک – دینامیک ، کنترل و ارتعاشات
دانلود مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
دانلود مهندسی مکانیک – طراحی سیستم های دینامیکی خودرو
دانلود مهندسی مکانیک – قوای محرکه
دانلود مهندسی مکانیک – سازه و بدنه
دانلود مهندسی راه آهن – ماشین های ریلی
دانلود مهندسی دریا
دانلود مهندسی هوافضا – آئرودینامیک
دانلود مهندسی هوافضا – جلوبرندگی
دانلود مهندسی هوافضا – سازه
دانلود مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل
دانلود مهندسی معدن – اکتشاف
دانلود مهندسی معدن – استخراج
دانلود مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی
دانلود مهندسی معدن – مکانیک سنگ
دانلود مهندسی پلیمر – پلیمر
دانلود مهندسی پلیمر – رنگ
دانلود مهندسی محیط زیست
دانلود مهندسی محیطزیست – آب و فاضلاب
دانلود مهندسی محیط زیست – مواد زائدجامد
دانلود مهندسی محیطزیست – آلودگی هوا
دانلود مهندسی پزشکی – بیوالکتریک
دانلود مهندسی پزشکی – بیومکانیک
دانلود مهندسی پزشکی – بیومتریال
دانلود مجموعه مهندسی صنایع
دانلود مهندسی نفت -مخازن
دانلود مهندسی کامپیوتر – نرم افزار
دانلود مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری
دانلود مهندسی کامپیوتر -هوش مصنوعی
دانلود مهندسی موادومتالورژی
دانلود مهندسی شیمی
دانلود مهندسی شیمی – پلیمر
دانلود مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی
دانلود فناوری نانو – نانو مواد
دانلود فناوری نانو – نانو الکتریک
دانلود مهندسی هسته ای – کاربرد پرتوها
دانلود مهندسی هسته ای – راکتور
دانلود مهندسی هسته ای – پرتوپزشکی
دانلود مهندسی هسته ای – گداخت
دانلود مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی
دانلود مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف
دانلود مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود مهندسی سیستمهای انرژی
دانلود
محیط زیست – آلودگی های محیط زیست
دانلود محیط زیست – تنوع زیستی
دانلود محیط زیست – آمایش محیط زیست
دانلود مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود علوم باغبانی – سبزی و اصلاح سبزی
دانلود علوم باغبانی – میوه و اصلاح درختان میوه
دانلود علوم باغبانی – گیاهان زینتی
دانلود علوم باغبانی – گیاهان دارویی و اصلاح گیاهان دارویی
دانلود علوم باغبانی – بیوتکنولوژی
دانلود علوم وصنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی
دانلود علوم وصنایع غذایی – میکروبیولوژی مواد غذایی
دانلود علوم وصنایع غذایی – شیمی مواد غذایی
دانلود علوم وصنایع غذایی – مواد و طراحی صنایع غذایی
دانلود مهندسی اقتصادکشاورزی
دانلود فرآورده های چندسازه چوب
دانلود صنایع خمیر و کاغذ
دانلود علوم خاک – بیولوژی و تکنولوژی خاک
دانلود علوم خاک – فیزیک و حفاظت خاک
دانلود علوم خاک – پیدایش و رده بندی
دانلود علوم خاک – شیمی و حاصلخیزی
دانلود فیزیولوژی دام
دانلود تغذیه دام
دانلود اصلاح نژاد دام
دانلود آبیاری و زهکشی
دانلود سازه های آبی
دانلود مهندسی منابع آب
دانلود هواشناسی کشاورزی
دانلود اصلاح نباتات
دانلود زراعت
دانلود علوم علف های هرز
دانلود بیوتکنولوژی کشاورزی
دانلود بوم شناسی زراعی
دانلود ترویج وآموزش کشاورزی
دانلود توسعه کشاورزی
دانلود حشره شناسی کشاورزی
دانلود بیماری شناسی گیاهی
دانلود علوم جنگل – جنگل داری و مسائل اقتصادی
دانلود علوم جنگل – مهندسی جنگل
دانلود علوم جنگل – جنگل شناسی
دانلود تکثیر و پرورش آبزیان
دانلود شیلات – عمل آوری
دانلود شیلات – تولید و بهره برداری
دانلود علوم مرتع
دانلود بیابان زدایی
دانلود علوم و مهندسی آبخیزداری
دانلود کشاورزی هسته ای
دانلود علوم طیور
دانلود بیولوژی و آناتومی چوب
دانلود مدیریت پروژه وساخت
دانلود معماری
دانلود شهرسازی-برنامه ریزی و طراحی و مدیریت
دانلود پژوهش هنرتاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر
دانلود مرمت – مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی
دانلود مرمت – مرمت واحیای بناها و بافت های تاریخی
دانلود جراحی دامپزشکی
دانلود مامائی وبیماریهای تولیدمثل دام
دانلود بیماریهای داخلی دام های کوچک
دانلود بیماریهای داخلی دام های بزرگ
دانلود کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
دانلود پاتولوژی دامپزشکی
دانلود بهداشت وبیماریهای طیور
دانلود بیوشیمی
دانلود بهداشت آبزیان
دانلود بهداشت موادغذایی
دانلود بهداشت خوراک دام
دانلود اپیدمیولوژی
دانلود انگل شناسی دامپزشکی
دانلود باکتری شناسی
دانلود ویروس شناسی
دانلود ایمنی شناسی
دانلود بیوتکنولوژی
دانلود فناوری تولید مثل در دامپزشکی
دانلود فارماکولوژی دامپزشکی
دانلود فیزیولوژی
دانلود آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی
دانلود بافت شناسی مقایسه ای
دانلود زبان وادبیات فارسی
دانلود زبان وادبیات عرب
دانلود آموزش زبان فرانسه
دانلود زبان فرانسه – ادبیات
دانلود آموزش زبان روسی
دانلود آموزش زبان آلمانی
دانلود آموزش زبان انگلیسی
دانلود زبان وادبیات انگلیسی
دانلود ترجمه
دانلود زبان شناسی همگانی
دانلود فرهنگ وزبانهای باستانی

 

 

دفترچه های زبان و استعداد تحصیلی دکتری

 

دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه
دانلود کلیه رشته های گروه آزمایشی فنی-مهندسی
دانلود کلیه رشته های گروه آزمایشی علوم انسانی
دانلود کلیه رشته های گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
دانلود کلیه رشته های گروه آزمایشی هنر
دانلود کلیه رشته های گروه آزمایشی دامپزشکی
دانلود گروه آزمایشی زبان – کدرشته ۲۸۰۱ و ۲۸۱۱
دانلود گروه آزمایشی زبان عربی – ویژه کدرشته ۲۸۰۲
دانلود گروه آزمایشی زبان فرانسه – ویژه کدرشته ۲۸۰۳ ۲۸۰۴
دانلود گروه آزمایشی زبان روسی – ویژه کدرشته ۲۸۰۵
دانلود گروه آزمایشی زبان آلمانی – ویژه کدرشته ۲۸۰۶
دانلود گروه آزمایشی زبان – کد رشته های ۲۸۰۷ و ۲۸۰۸ و ۲۸۰۹ و ۲۸۱۰

 دانلود سوالات آزمون دکتری ۹۳

 
کد و عنوان رشته امتحانی(دفترچه شماره ۱)
دانلود ۲۱۰۱ – علوم جغرافیایی /۱
دانلود ۲۱۰۲ – علوم جغرافیایی /۲
دانلود ۲۱۰۳ – علوم جغرافیایی /۳
دانلود ۲۱۰۴ – علوم جغرافیایی /۴
دانلود ۲۱۰۵ – علوم جغرافیایی /۵
دانلود ۲۱۰۶ – مجموعه علوم اقتصادی
دانلود ۲۱۰۷ – مجموعه علوم تاریخی /۱
دانلود ۲۱۰۸ – مجموعه علوم تاریخی /۲
دانلود ۲۱۰۹ – مجموعه علوم تاریخی /۳
دانلود ۲۱۱۰ – مجموعه علوم اجتماعی /۱
دانلود ۲۱۱۱ – مجموعه علوم اجتماعی /۲
دانلود ۲۱۱۳ – حقوق عمومی
دانلود ۲۱۱۴ – حقوق جزاوجرم شناسی فقه وحقوق جزا
دانلود ۲۱۱۵ – حقوق بین الملل عمومی
دانلود ۲۱۱۶ – حقوق خصوصی فقه وحقوق خصوصی
دانلود ۲۱۱۷ – مجموعه علوم سیاسی
دانلود ۲۱۱۸ – مجموعه مدیریت
دانلود ۲۱۱۹ – حسابداری
دانلود ۲۱۲۰ – علم اطلاعات ودانش شناسی
دانلود ۲۱۲۱ – مجموعه فلسفه
دانلود ۲۱۲۲ – مجموعه علوم تربیتی /۱
دانلود ۲۱۲۳ – مجموعه علوم تربیتی /۲
دانلود ۲۱۲۴ – مجموعه علوم تربیتی /۳
دانلود ۲۱۲۵ – مجموعه علوم تربیتی /۴
دانلود ۲۱۲۶ – مجموعه علوم تربیتی /۵
دانلود ۲۱۲۷ – مجموعه علوم تربیتی /۶
دانلود ۲۱۲۸ – مجموعه علوم تربیتی /۷
دانلود ۲۱۳۰ – مجموعه علوم تربیتی /۸
دانلود ۲۱۳۱ – مجموعه علوم ارتباطات
دانلود ۲۱۳۲ – سنجش واندازه گیری
دانلود ۲۱۳۳ – مجموعه روان شناسی
دانلود ۲۱۳۴ – مجموعه باستان شناسی
دانلود ۲۱۳۵ – محیطزیست
دانلود ۲۱۳۶ – مجموعه کارافرینی
دانلود ۲۱۳۷ – اینده پژوهی
دانلود ۲۱۳۸ – مجموعه الهیات /۱
دانلود ۲۱۳۹ – مجموعه الهیات /۲
دانلود ۲۱۴۰ – مجموعه الهیات /۳
دانلود ۲۱۴۱ – مجموعه الهیات /۴
دانلود ۲۱۴۳ – مجموعه کلام
دانلود ۲۱۴۴ – فقه شافعی
دانلود ۲۱۴۵ – مدیریت قراردادهای بین المللی نفت وگاز
دانلود ۲۱۴۶ – حقوق نفت وگاز
دانلود ۲۱۴۷ – اقتصادنفت وگاز
دانلود ۲۱۴۸ – سنجش ازدوروسامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلود ۲۱۴۹ – مجموعه مالی
دانلود ۲۱۵۰ – مطالعات زنان
دانلود ۲۱۵۱ – مجموعه مدرسی معارف اسلامی
دانلود ۲۱۵۲ – مجموعه تربیت بدنی /۱
دانلود ۲۱۵۳ – مجموعه تربیت بدنی /۲
دانلود ۲۱۵۴ – مجموعه تربیت بدنی /۳
دانلود ۲۱۵۵ – مجموعه تربیت بدنی /۴
دانلود ۲۱۵۶ – مجموعه تربیت بدنی /۵
دانلود ۲۲۰۱ – علوم زمین /۱
دانلود ۲۲۰۲ – علوم زمین /۲
دانلود ۲۲۰۳ – علوم زمین /۳
دانلود ۲۲۰۴ – علوم زمین /۴
دانلود ۲۲۰۵ – علوم زمین /۵
دانلود ۲۲۰۶ – علوم زمین /۶
دانلود ۲۲۰۸ – علوم زمین /۷
دانلود ۲۲۰۹ – علوم زمین /۸
دانلود ۲۲۱۰ – علوم زمین /۹
دانلود ۲۲۱۱ – مجموعه شیمی /۱
دانلود ۲۲۱۲ – مجموعه شیمی /۲
دانلود ۲۲۱۳ – مجموعه شیمی /۳
دانلود ۲۲۱۴ – مجموعه شیمی /۴
دانلود ۲۲۱۵ – مجموعه شیمی /۵
دانلود ۲۲۱۸ – فیتوشیمی
دانلود ۲۲۱۹ – هواشناسی
دانلود ۲۲۲۰ – زیست شناسی /۱
دانلود ۲۲۲۱ – زیست شناسی /۲
دانلود ۲۲۲۲ – زیست شناسی /۳
دانلود ۲۲۲۳ – علوم جانوری /۱
دانلود ۲۲۲۴ – علوم جانوری /۲
دانلود ۲۲۲۵ – علوم جانوری /۳
دانلود ۲۲۲۶ – زیست شناسی /۴
دانلود ۲۲۲۷ – بیوشیمی
دانلود ۲۲۲۸ – زیست شناسی /۵
دانلود ۲۲۲۹ – زیست شناسی /۶
دانلود ۲۲۳۰ – بیوفیزیک
دانلود ۲۲۳۱ – زیست فناوری میکروبی
دانلود ۲۲۳۲ – امار
دانلود ۲۲۳۳ – مجموعه ریاضی /۱
دانلود ۲۲۳۴ – مجموعه ریاضی /۲
دانلود ۲۲۳۵ – فیزیک دریا
دانلود ۲۲۳۶ – زیست شناسی دریا
دانلود ۲۲۳۷ – نانوفیزیک
دانلود ۲۲۳۸ – مجموعه فیزیک
دانلود ۲۲۳۹ – فوتونیک
دانلود ۲۲۴۰ – ژئوفیزیک /۱
دانلود ۲۲۴۱ – ژئوفیزیک /۲
دانلود ۲۲۴۲ – ژئوفیزیک /۳
دانلود ۲۲۴۳ – ژئوفیزیک /۴
دانلود ۲۲۴۴ – نانوشیمی
دانلود ۲۲۴۵ – ریززیست فناوری /نانوبیوتکنولوژی /
دانلود ۲۲۴۶ – بیوانفورماتیک
دانلود ۲۲۴۷ – علوم کامپیوتر
دانلود ۲۲۴۸ – مجموعه علوم شناختی
دانلود ۲۳۰۱ – مجموعه مهندسی برق /۱
دانلود ۲۳۰۲ – مجموعه مهندسی برق /۲
دانلود ۲۳۰۳ – مجموعه مهندسی برق /۳
دانلود ۲۳۰۴ – مجموعه مهندسی برق /۴
دانلود ۲۳۰۵ – مجموعه مهندسی برق /۵
دانلود ۲۳۰۶ – مجموعه مهندسی برق /۶
دانلود ۲۳۰۷ – مجموعه مهندسی عمران /۱
دانلود ۲۳۰۸ – مجموعه مهندسی عمران /۲
دانلود ۲۳۰۹ – مجموعه مهندسی عمران /۳
دانلود ۲۳۱۰ – مجموعه مهندسی عمران /۴
دانلود ۲۳۱۱ – مجموعه مهندسی عمران /۵
دانلود ۲۳۱۲ – مجموعه مهندسی عمران /۶
دانلود ۲۳۱۳ – مجموعه مهندسی عمران /۷
دانلود ۲۳۱۴ – مجموعه مهندسی عمران /۸
دانلود ۲۳۱۵ – مجموعه مهندسی عمران /۹
دانلود ۲۳۱۶ – مجموعه مهندسی عمران /۱۰
دانلود ۲۳۱۷ – مهندسی نقشه برداری /۱
دانلود ۲۳۱۸ – مهندسی نقشه برداری /۲
دانلود ۲۳۱۹ – مهندسی نقشه برداری /۳
دانلود ۲۳۲۰ – مهندسی نقشه برداری /۴
دانلود ۲۳۲۱ – مجموعه مهندسی مکانیک /۱
دانلود ۲۳۲۲ – مجموعه مهندسی مکانیک /۲
دانلود ۲۳۲۳ – مجموعه مهندسی مکانیک /۳
دانلود ۲۳۲۴ – مجموعه مهندسی مکانیک /۴
دانلود ۲۳۲۵ – مجموعه مهندسی مکانیک /۵
دانلود ۲۳۲۶ – مجموعه مهندسی مکانیک /۶
دانلود ۲۳۲۷ – مجموعه مهندسی مکانیک /۷
دانلود ۲۳۲۸ – مجموعه مهندسی مکانیک /۸
دانلود ۲۳۲۹ – مجموعه مهندسی مکانیک /۹
دانلود ۲۳۳۰ – مهندسی دریا
دانلود ۲۳۳۱ – مهندسی هوا-فضا/۱
دانلود ۲۳۳۲ – مهندسی هوا-فضا/۲
دانلود ۲۳۳۳ – مهندسی هوا-فضا/۳
دانلود ۲۳۳۴ – مهندسی هوا-فضا/۴
دانلود ۲۳۳۵ – مهندسی معدن /۱
دانلود ۲۳۳۶ – مهندسی معدن /۲
دانلود ۲۳۳۷ – مهندسی معدن /۳
دانلود ۲۳۳۸ – مهندسی معدن /۴
دانلود ۲۳۳۹ – مجموعه مهندسی پلیمر/۱
دانلود ۲۳۴۱ – مجموعه مهندسی پلیمر/۲
دانلود ۲۳۴۳ – مهندسی محیطزیست /۱
دانلود ۲۳۴۴ – مهندسی محیطزیست /۲
دانلود ۲۳۴۵ – مهندسی محیطزیست /۳
دانلود ۲۳۴۶ – مهندسی محیطزیست /۴
دانلود ۲۳۴۷ – مهندسی پزشکی /۱
دانلود ۲۳۴۸ – مهندسی پزشکی /۲
دانلود ۲۳۴۹ – مهندسی پزشکی /۳
دانلود ۲۳۵۰ – مجموعه مهندسی صنایع
دانلود ۲۳۵۳ – مهندسی نفت -مخازن
دانلود ۲۳۵۴ – مهندسی کامپیوتر/۱
دانلود ۲۳۵۵ – مهندسی کامپیوتر/۲
دانلود ۲۳۵۶ – مهندسی کامپیوتر/۳
دانلود ۲۳۵۹ – مهندسی موادومتالورژی
دانلود ۲۳۶۰ – مهندسی شیمی /۱
دانلود ۲۳۶۱ – مهندسی شیمی /۲
دانلود ۲۳۶۲ – مهندسی شیمی /۳
دانلود ۲۳۶۳ – علوم وفناوری نانو/۱
دانلود ۲۳۶۴ – علوم وفناوری نانو/۲
دانلود ۲۳۶۵ – مهندسی هسته ای /۱
دانلود ۲۳۶۶ – مهندسی هسته ای /۲
دانلود ۲۳۶۷ – مهندسی هسته ای /۳
دانلود ۲۳۶۹ – مهندسی هسته ای /۴
دانلود ۲۳۷۰ – مهندسی نساجی /۱
دانلود ۲۳۷۱ – مهندسی نساجی /۲
دانلود ۲۳۷۲ – مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود ۲۳۷۳ – مهندسی سیستمهای انرژی
دانلود ۲۴۰۱ – مجموعه محیطزیست /۱
دانلود ۲۴۰۲ – مجموعه محیطزیست /۲
دانلود ۲۴۰۳ – مجموعه محیطزیست /۳
دانلود ۲۴۰۴ – مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود ۲۴۰۵ – مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود ۲۴۰۶ – مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/۱
دانلود ۲۴۰۷ – مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/۲
دانلود ۲۴۰۸ – مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/۳
دانلود ۲۴۰۹ – مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/۴
دانلود ۲۴۱۱ – بیوتکنولوژی وژنتیک ملکولی محصولات باغبانی
دانلود ۲۴۱۲ – مجموعه علوم وصنایع غذایی /۱
دانلود ۲۴۱۳ – مجموعه علوم وصنایع غذایی /۲
دانلود ۲۴۱۴ – مجموعه علوم وصنایع غذایی /۳
دانلود ۲۴۱۵ – مجموعه علوم وصنایع غذایی /۴
دانلود ۲۴۱۶ – اقتصادکشاورزی
دانلود ۲۴۱۸ – مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /۱
دانلود ۲۴۱۹ – مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /۲
دانلود ۲۴۲۰ – مجموعه علوم خاک /۱
دانلود ۲۴۲۱ – مجموعه علوم خاک /۲
دانلود ۲۴۲۲ – مجموعه علوم خاک /۳
دانلود ۲۴۲۳ – مجموعه علوم خاک /۴
دانلود ۲۴۲۴ – مجموعه علوم دامی /۱
دانلود ۲۴۲۵ – مجموعه علوم دامی /۲
دانلود ۲۴۲۶ – مجموعه علوم دامی /۳
دانلود ۲۴۲۷ – مجموعه علوم ومهندسی اب /۱
دانلود ۲۴۲۸ – مجموعه علوم ومهندسی اب /۲
دانلود ۲۴۲۹ – مجموعه علوم ومهندسی اب /۳
دانلود ۲۴۳۰ – هواشناسی کشاورزی
دانلود ۲۴۳۱ – مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /۱
دانلود ۲۴۳۲ – مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /۲
دانلود ۲۴۳۴ – مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /۳
دانلود ۲۴۳۵ – مجموعه بیوتکنولوژی کشاورزی
دانلود ۲۴۳۶ – مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /۴
دانلود ۲۴۳۷ – مجموعه ترویج واموزش کشاورزی وتوسعه روستایی /۱
دانلود ۲۴۳۸ – مجموعه ترویج واموزش کشاورزی وتوسعه روستایی /۲
دانلود ۲۴۳۹ – حشره شناسی کشاورزی
دانلود ۲۴۴۰ – بیماری شناسی گیاهی
دانلود ۲۴۴۱ – مجموعه علوم جنگل /۱
دانلود ۲۴۴۲ – مجموعه علوم جنگل /۳
دانلود ۲۴۴۳ – مجموعه علوم جنگل /۲
دانلود ۲۴۴۴ – مجموعه شیلات /۱
دانلود ۲۴۴۵ – مجموعه شیلات /۳
دانلود ۲۴۴۷ – مجموعه شیلات /۲
دانلود ۲۴۴۸ – مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی /۱
دانلود ۲۴۴۹ – مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی /۲
دانلود ۲۴۵۰ – مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی /۳
دانلود ۲۴۵۱ – کشاورزی هسته ای /کشاورزی هسته ای /اصلاح نباتات وبی
دانلود ۲۴۵۲ – مجموعه علوم طیور
دانلود ۲۴۵۳ – مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /۳
دانلود ۲۵۰۱ – مدیریت پروژه وساخت
دانلود ۲۵۰۲ – معماری
دانلود ۲۵۰۳ – شهرسازی
دانلود ۲۵۰۴ – پژوهش هنرتاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر
دانلود ۲۵۰۵ – مرمت /۱
دانلود ۲۵۰۶ – مرمت /۲
دانلود ۲۶۰۹ – فیزیک پزشکی
دانلود ۲۶۰۱ – امارزیستی
دانلود ۲۶۰۲ – اموزش بهداشت
دانلود ۲۶۰۳ – انگل شناسی پزشکی
دانلود ۲۶۰۴ – ایمنی شناسی پزشکی
دانلود ۲۶۰۵ – بیوشیمی بالینی
دانلود ۲۶۰۶ – ژنتیک پزشکی
دانلود ۲۶۰۸ – فیزیولوژی
دانلود ۲۶۱۰ – ویروس شناسی پزشکی
دانلود ۲۶۱۲ – زیست فناوری پزشکی
دانلود ۲۶۱۳ – بهداشت حرفه ای
دانلود ۲۶۱۴ – علوم تشریحی
دانلود ۲۶۱۵ – پرستاری
دانلود ۲۶۱۶ – بهداشت محیط
دانلود ۲۶۱۷ – باکتری شناسی پزشکی
دانلود ۲۶۱۸ – هماتولوژی ازمایشگاهی وبانک خون
دانلود ۲۶۱۹ – قارچ شناسی پزشکی
دانلود ۲۷۰۱ – جراحی دامپزشکی
دانلود ۲۷۰۲ – مامائی وبیماریهای تولیدمثل دام
دانلود ۲۷۰۳ – بیماریهای داخلی دام های کوچک
دانلود ۲۷۰۴ – بیماریهای داخلی دام های بزرگ
دانلود ۲۷۰۵ – رادیولوژی دامپزشکی
دانلود ۲۷۰۶ – کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
دانلود ۲۷۰۷ – پاتولوژی دامپزشکی
دانلود ۲۷۰۸ – بهداشت وبیماریهای طیور
دانلود ۲۷۰۹ – بیوشیمی
دانلود ۲۷۱۰ – بهداشت ابزیان
دانلود ۲۷۱۱ – بهداشت موادغذایی
دانلود ۲۷۱۴ – انگل شناسی دامپزشکی
دانلود ۲۷۱۵ – باکتری شناسی
دانلود ۲۷۱۶ – ویروس شناسی
دانلود ۲۷۱۸ – ایمنی شناسی
دانلود ۲۷۱۹ – بیوتکنولوژی /زیست فناوری /
دانلود ۲۷۲۲ – فارماکولوژی دامپزشکی
دانلود ۲۷۲۳ – فیزیولوژی
دانلود ۲۷۲۴ – اناتومی وجنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی
دانلود ۲۷۲۵ – بافت شناسی مقایسه ای دامپزشکی
دانلود ۲۸۰۱ – زبان وادبیات فارسی
دانلود ۲۸۰۲ – زبان وادبیات عرب
دانلود ۲۸۰۳ – مجموعه زبان فرانسه /۱
دانلود ۲۸۰۴ – مجموعه زبان فرانسه /۲
دانلود ۲۸۰۵ – مجموعه زبان روسی
دانلود ۲۸۰۶ – زبان المانی
دانلود ۲۸۰۷ – اموزش زبان انگلیسی
دانلود ۲۸۰۸ – زبان وادبیات انگلیسی
دانلود ۲۸۰۹ – ترجمه
دانلود ۲۸۱۰ – مجموعه زبان شناسی
دانلود ۲۸۱۱ – فرهنگ وزبانهای باستانی
زبان و استعداد تحصیلی
دانلود گروه آزمایشی علوم پایه (۱)
دانلود گروه آزمایشی علوم پایه (۲)
دانلود گروه آزمایشی علوم پایه (۳)
دانلود گروه آزمایشی علوم پایه (۴)
دانلود کلیه رشته های گروه آزمایشی فنی-مهندسی
دانلود کلیه رشته های گروه آزمایشی علوم انسانی
دانلود کلیه رشته های گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
دانلود کلیه رشت های گروه آزمایشی هنر
دانلود گروه آْزمایشی علوم پزشکی (۱)
دانلود گروه آزمایشی علوم پزشکی (۲)
دانلود کلیه رشته های گروه آزمایشی دامپزشکی
دانلود گروه آزمایشی زبان – کدرشته ۲۸۰۱ و ۲۸۱۱
دانلود گروه آزمایشی زبان عربی
دانلود گروه آزمایشی زبان فرانسه
دانلود گروه آزمایشی زبان روسی
دانلود گروه آزمایشی زبان آلمانی
دانلود گروه آزمایشی زبان – کد رشته های ۲۸۰۷ و ۲۸۰۸ و ۲۸۰۹ و ۲۸۱۰

 

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون

 سوالات آزمون دکتری ۹۳

سوالات آزمون دکتری ۹۳ | پاسخنامه سوالات دکتری ۹۳ | دانلود سوالات دکتری ۹۳ همه رشته های کاملا رایگان | منابع دکتری ۹۴ | اخبار آزمون دکتری آزاد و سراسری | PhD 93 .در سایت آزمون دکتری ” پی اچ دی آزمون ”

  • سوالات آزمون دکتری ۹۳
  • پاسخنامه سوالات دکتری ۹۳
  • دانلود سوالات دکتری ۹۳
  • پاسخنامه تشریحی سوالات دکتری همه رشته ها .