اخبار کارشناسی ارشد 97

برای از دست ندادن آخرین اخبار کارشناسی ارشد ، ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید :

ﺳوالات کارشناسی ارشد 93

زمان دریافت خبر : سه شنبه 22ام بهمن 1392

سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۳ :ﻛﻠﻴﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺳوالات کارشناسی ارشد ۹۳ داوﻃﻠﺒﺎن ﺷﺨﺼﻲﺳﺎزی ﺷﺪه و ﺷﻤﺎره داوﻃﻠﺒﻲ، ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﻧﺎم ﻫﺮ داوﻃﻠﺐ ﺑﺮ روی ﺟﻠﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ آزﻣﻮن وی درج شده اﺳﺖ. اﻳﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎ دارای ﺗﻨﻮع ﺑﻮده و در اﻧﻮاع E ،D ،C ،B ،A و F ﺗﻘﺴﻴﻢ می شوند. پاسخنامه و دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺳﻮال داوﻃﻠﺒﺎن در ﻳﻚ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ و در ﻛﺪرﺷﺘﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دارای دو دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺳﻮال هستند ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺷﻤﺎره دو (۲) در ﻳﻚ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ، ﺗﺤﻮﻳﻞ داوﻃﻠﺒﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

نتایج کارشناسی ارشد ۹۷ دانشگاه آزاد و سراسری

پی اچ دی آزمون : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه  پی اچ دی آزمون

ﺳوالات کارشناسی ارشد ۹۳

دانلود رایگان ﺳوالات کارشناسی ارشد ۹۳ همه رشته ها / دانلود ﺳوالات ارشد ۹۳ / ﺳوالات کنکور ارشد ۹۳ / دانلود رایگان ﺳوالات ارشد ۹۳ / ﺳوالات آزمون ارشد ۹۳

اخبار کارشناسی ارشد 97

برای از دست ندادن آخرین اخبار کارشناسی ارشد ، ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید :

یک نظر برای ﺳوالات کارشناسی ارشد 93

  • صنم

    سلام
    چرا کلید سوالت ارشد روی سایت قرار نمیگیره؟ من واقعا نگران هستم

  • ديدگاهي بنويسيد - (ایمیل معتبر وارد کنید تا پاسخ آن را به ایمیلتان بفرستیم.)

    به روز باشید

    برای از دست ندادن آخرین اخبار دکتری تخصصی PhD ، ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید :