ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎختی – ﺗﻬﺮان (ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎعی)
‫‬‫۲۶۰۸ : دکتری نیمه متمرکز ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژی – تاریخ برگزاری مصاحبه دکتری ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژی : ۱۷ خرداد ماه سال ۹۰
۲۶۰۹ : دکتری نیمه متمرکز فیزیک پزشکی – تاریخ برگزاری مصاحبه دکتری فیزیک پزشکی : ۱۷ خرداد ماه سال ۹۰

اول اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره همراه داشتن مدارک مورد نیاز معرفی شدگان برای شرکت در مراحل انجام مصاحبه دکتری نیمه متمرکز را مشاهده نمایید ، سایر مدارک مورد نیاز نیز در زیر آمده است. البته بهتر است از سایت رسمی هر دانشگاهی که برای مصاحبه در آن مجاز شده اید ، در فواصل زمانی دیدن فرمایید تا از اطلاعیه های جدیدتر مربوطه نیز باخبر شوید.

آدرس سایت موسسه ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎختی تهران : ‫‪www.iricss.org‬‬

ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز برای مصاحبه :
‫۱- ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻛﺎرت ﻣﻠی‬
‫۲- ﻳک ﻧﺴﺨﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻋﻠﻤی – اﺟﺘﻤﺎعی( ‪ (C. V‬‬
‫۳- ﻳک ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻞ ﻣﻘﺎﻻت، ﻛﺘﺎبﻫﺎ و ﮔﺰارشﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه‬
زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ: از ۸ ﺑﺎﻣﺪاد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎی ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادگی ﻣﻌﺮفی ﺷﺪﮔﺎن‬
آدرس ﻣﻮﺳﺴﻪ: ﺗﻬﺮان، ﺧﻴﺎﺑﺎن ولی ﻋﺼﺮ ، ﺑﺎﻻﺗﺮ از زرﺗﺸﺖ، ﺟﻨﺐ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﻳﻦ، ﻛﻮﭼﻪ ﭘﺰﺷﻜﭙﻮر، ﺷﻤﺎره ۱۸ – ﺗﻠﻔﻦ: ۸۸۸۰۲۰۶۳(داﺧﻠی ۲ )
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎﻧک و ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب: ﺑﺎﻧک ﺳﺎﻣﺎن ﺷﻌﺒﻪ ﻓﺎﻃﻤی( ﻛﺪ ۸۱۰ )، ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ۸۱۰۸۱۰۷۱۹۳۶۷۱ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﺷـﻨﺎﺧﺘی‬
‫و ﺷﻤﺎره ﺷﺒﺎ: ۷۰۰۵۶۰۰۸۱۰۰۴۰۰۰۷۱۹۳۶۷۰۰۱IR‬‬

۰ ratings0/5