سایت‌‌آزمون‌دکتری‌ ( www.PhdAzmoon.Net ) اخبار دانشگاه علمی کاربردی : واحدهای دانشگاه علمی کاربردی تعطیل نمی ‌شود | خصوصی می شویم

واحدهای دانشگاه علمی کاربردی تعطیل نمی ‌شود | خصوصی می شویم

رئیس دانشگاه علمی کاربردی گفت: تعطیلی واحدهای این دانشگاه در برنامه ششم مطرح نیست بلکه موضوع انتقال واحدها و موسسات این دانشگاه به بخش خصوصی مورد توجه است.
محمداخباری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: طبق برنامه ششم توسعه باید بخش اعظم فعالیت های های دانشگاه علمی کاربردی به بخش خصوصی واگذار شود که این دانشگاه نیز درحال برنامه ریزی در این زمینه است.

وی افزود: درحال حاضر ۴۵ درصد فعالیت های این دانشگاه از سوی بخش خصوصی انجام می شود و ۵۵ درصد فعالیت ها همچنان از طریق بودجه های دولتی اداره می شود.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی تصریح کرد: طبق برنامه ششم باید سهم بودجه دولتی برای اداره این دانشگاه کاهش یابد.

واگذاری تا ۷۰ درصد فعالیت ها به بخش خصوصی

اخباری تاکید کرد: برنامه داریم در برنامه ششم توسعه ۶۰ تا ۷۰ درصد فعالیت های این دانشگاه را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

در برنامه ششم توسعه موضوع تعطیلی واحدهای این دانشگاه مطرح نیست

وی گفت: در برنامه ششم توسعه موضوع تعطیلی واحدهای این دانشگاه مطرح نیست بلکه تنها انتقال فعالیت های واحدها و موسسات دانشگاه به بخش خصوصی مطرح است که این موضوع از سیاست های ما نیز بشمار می رود.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی تصریح کرد: موارد مطرح شده در برنامه ششم توسعه هنوز در حد یک طرح است و این درحالی است که در سال ۹۰ نیز واگذاری بخش هایی از دانشگاه علمی کاربردی به بخش خصوصی توسط رئیس جمهور وقت کشور ابلاغ شد. درحال حاضر نمایندگان مجلس نیز به این موضوع تاکید دارند.