ظرفیت پذیرش دکتری دانشگاه تربیت مدرس کاهش پیدا کرد. شورای دانشگاه تربیت مدرس تصمیم گرفته است ظرفیت تحصیلات تکمیلی دانشگاه را برای سال ۱۳۹۴ ، مجموعا ۱۳ درصد کاهش دهد.

بر اساس ظرفیت مصوب شورای آموزشی و هیئت رئیسه دانشگاه تربیت مدرس برای سال ۹۴، به ترتیب ۱۱ درصد و ۲۰ درصد کاهش ظرفیت در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و ۱۳ درصد در مجموع هر دو مقطع (در دوره روزانه) نسبت به سال ۹۳ دانشگاه تربیت مدرس کاهش پیدا می کند.

این آمار قطعی نبوده و قرار است دانشکده های دانشگاه تربیت مدرس نظرات خود را در خصوص ظرفیت تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۴ اعلام کنند.

ظرفیت پذیرش دکتری دانشگاه تربیت مدرس

ظرفیت پذیرش دکتری دانشگاه تربیت مدرس از آزمون دکتری ۹۴ – ۹۵ چند درصد کاهش پیدا کرد. آخرین اخبار دکتری ۹۴ سراسری و آخرین اخبار آزمون دکتری ۹۴ دانشگاه آزاد