کارگاه آموزشی مدیریت دانش خوردگی

مدیریت دانش خوردگی : ابزار مدیریتی برای راهبری مدیریت خوردگی
زمان: چهارشنبه مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۴
ساعت:۱۲-۹
مکان: سالن همایش¬های پژوهشگاه شاخص پژوه
مدرس:جناب آقای دکتر رضا جواهر دشتی
آدرس: دانشگاه اصفهان، میدان رازی، بلوار ابن سینا، پژوهشگاه شاخص پژوه. تلفن: ۳۶۷۰۱۰۳۱-۰۳۱