سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net )  آزمون دکتری تخصصی پزشکی : مدارک مورد پذیرش در برخی از رشته های آزﻣﻮن ورودي دوره دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ (Ph.D ) ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 92-93 گروه علوم پزشکی تغییر کرد.

 ﺗﻐﻴﻴﺮات آزمون دکتری تخصصی پزشکی

در رشته ۶۵۲۳۵;۶۵۲۶۸;۶۵۲۰۰;۶۵۲۶۷;۶۵۲۴۲; ۶۴۳۴۴;۶۵۲۰۰;۶۵۲۰۷;۶۵۲۴۴;۶۵۲۶۶; پیش از این ۶۵۲۴۳;۶۵۱۶۶;ر۶۵۲۰۷;۶۵۲۵۶;۶۵۱۶۶;۶۵۲۰۳;۶۵۱۶۶;ن ار۶۵۲۰۷;د ر۶۵۲۰۷;۶۵۱۷۶;۶۵۲۵۸; ي راد۶۵۲۶۷;۶۵۲۶۲;۶۵۱۶۹;۶۵۲۶۸;۶۵۲۶۲;۶۵۲۴۷;۶۵۲۶۲;ژي و ۶۵۱۸۷;۶۵۲۳۶;۶۵۱۶۶;۶۵۲۲۳;۶۵۱۷۴; ۶۴۳۴۴;۶۵۱۹۸;۶۵۱۷۵;۶۵۲۶۲;ي که تا مهر ۹۱ فارغ ا۶۵۲۴۷;۶۵۱۷۶;۶۵۱۸۸;۶۵۲۱۲;۶۵۲۶۸;۶۵۲۴۶; شده اند می توانسته شرکت کنند که این موضوع به ۶۵۲۴۳;۶۵۱۶۶;ر۶۵۲۰۷;۶۵۲۵۶;۶۵۱۶۶;۶۵۲۰۳;۶۵۱۶۶;ن ار۶۵۲۰۷;د ر۶۵۲۰۷;ـ۶۵۱۷۶;۶۵۲۵۸; راد۶۵۲۶۷;۶۵۲۶۲;۶۵۱۶۹;۶۵۲۶۸;۶۵۲۶۲;۶۵۲۴۷;۶۵۲۶۲;ژي و ۶۵۱۸۷;۶۵۲۳۶;۶۵۱۶۶;۶۵۲۲۳;۶۵۱۷۴; ۶۴۳۴۴;۶۵۱۹۸;۶۵۱۷۵;۶۵۲۶۲;ي ۶۵۲۴۳;ـ۶۵۲۵۸; ۶۵۱۷۵;۶۵۱۶۶; ۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۰;ـ۶۵۱۹۸;۹۱ در آز۶۵۲۵۱;ـ۶۵۲۶۲;ن ۶۵۲۴۳;۶۵۱۶۶;ر۶۵۲۰۷;۶۵۲۵۶;۶۵۱۶۶;۶۵۲۰۳;ـ۶۵۲۶۶; ار۶۵۲۰۷;۶۵۱۹۴; ا۶۵۲۶۷;۶۵۲۵۴;ر۶۵۲۰۷;۶۵۱۷۶;۶۵۲۵۸; ۶۴۳۴۴;۶۵۱۹۶;۶۵۲۶۷;۶۵۱۹۸;۶۵۲۳۵;۶۵۱۷۶;۶۵۲۵۸;۶۵۲۰۷;۶۵۱۹۴;ه ا۶۵۲۵۵;۶۵۱۹۴;، تغییر کرد.
همچنین در رشته های ا۶۵۲۳۹;۶۵۱۷۶;۶۵۲۱۲;۶۵۱۶۶;د ۶۵۲۰۳;۶۵۲۷۶;۶۵۲۵۱;۶۵۱۷۴;، ۶۵۲۰۳;۶۵۲۶۸;۶۵۱۶۶;۶۵۲۰۳;۶۵۱۷۶;۶۴۴۰۵;۶۵۱۹۶;اري ۶۵۲۰۳;۶۵۲۷۶;۶۵۲۵۱;۶۵۱۷۴; و ۶۵۲۵۱;۶۵۱۹۴;۶۵۲۶۷;۶۵۱۹۸;۶۵۲۶۷;۶۵۱۷۴; ۶۵۱۹۱;۶۵۱۹۴;۶۵۲۵۱;۶۵۱۶۶;ت ۶۵۱۶۹;۶۵۲۶۰;۶۵۱۹۴;ا۶۵۲۰۷;۶۵۱۷۶;۶۵۲۶۶; و در۶۵۲۵۱;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۵;۶۵۲۶۶;، ر۶۵۲۰۷;۶۵۱۷۶;۶۵۲۵۸; ارز۶۵۲۶۷;۶۵۱۶۶;۶۵۱۶۹;۶۵۲۶۶; ۶۵۲۳۵;۶۵۲۵۶;۶۵۱۶۶;وري ۶۵۲۰۳;۶۵۲۷۶;۶۵۲۵۱;۶۵۱۷۴; ۶۵۱۶۹;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۲۷;۶۵۲۵۶;۶۵۲۶۲;ان ۶۵۲۵۱;۶۵۱۹۴;ارک ۶۵۱۷۵;۶۵۱۸۸;۶۵۲۱۲;۶۵۲۶۸;۶۵۲۴۸;۶۵۲۶۶; ۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۲;رد ۶۴۳۴۴;۶۵۱۹۶;۶۵۲۶۷;۶۵۱۹۸;ش ۶۵۱۶۹;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۰۳;۶۵۱۶۶;۶۵۲۶۷;۶۵۱۹۸; ۶۵۲۵۱;۶۵۱۹۴;ارك ۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۲;رد ۶۴۳۴۴;۶۵۱۹۶;۶۵۲۶۷;۶۵۱۹۸;ش ا۶۵۲۱۵;۶۵۱۶۶;۶۵۲۳۵;۶۵۲۵۸; می شود.
در ر۶۵۲۰۷;۶۵۱۷۶;۶۵۲۵۸; ۶۴۳۴۴;۶۵۲۰۰;۶۵۲۰۷;کی ۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۲;۶۵۲۴۷;۶۵۲۴۴;۶۵۲۶۲;لی نیز ز۶۵۲۶۷;۶۵۲۰۴;۶۵۱۷۴; ۶۵۲۰۷;۶۵۲۵۶;۶۵۱۶۶;۶۵۲۰۳;۶۵۲۶۶; ۶۵۱۶۹;۶۵۱۶۶; ۶۴۴۰۴;۶۵۱۹۸;ا۶۵۲۶۷;۶۵۲۰۶; ۶۵۲۳۱;۶۵۲۶۸;۶۵۱۹۸; ۶۴۴۰۴;۶۵۲۶۸;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۹;۶۵۲۶۶; ۶۵۱۸۳;ـ۶۵۱۶۶;۶۵۲۶۷;۶۴۴۰۵;۶۵۲۰۰;۶۵۲۶۷;۶۵۲۵۴; ز۶۵۲۶۷;۶۵۲۰۴;ـ۶۵۱۷۴; ۶۵۲۰۷;۶۵۲۵۶;۶۵۱۶۶;۶۵۲۰۳;ـ۶۵۲۶۶; با ۶۴۴۰۴;۶۵۱۹۸;ا۶۵۲۶۷;۶۵۲۰۶; ۶۵۱۶۹;۶۵۲۶۸;۶۵۲۶۲;۶۵۲۰۷;ـ۶۵۲۶۸;۶۵۲۵۲;۶۵۲۶۶; – ژ۶۵۲۵۵;۶۵۱۷۶;۶۵۲۶۸;ـ۶۵۲۴۲; – ۶۵۲۰۳;۶۵۲۴۸;۶۵۲۶۲;۶۵۲۴۷;۶۵۲۶۶; ۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۲;۶۵۲۴۷;۶۵۲۴۴;۶۵۲۶۲;۶۵۲۴۷;۶۵۲۶۶; و ۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۸;۶۵۲۴۴;۶۵۱۹۸;و۶۵۱۶۹;۶۵۲۶۸;۶۵۲۶۲;۶۵۲۴۷;۶۵۲۶۲;ژي شده است.
در رشته ۶۴۴۰۴;۶۵۲۳۶;۶۵۱۷۶;۶۵۱۶۶;ر در۶۵۲۵۱;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۵;۶۵۲۶۶; نیز در ۶۵۲۳۹;۶۵۲۰۴;۶۵۲۵۲;۶۵۱۷۴; دروس ا۶۵۲۵۱;۶۵۱۷۶;۶۵۱۸۸;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۵;۶۵۲۶۶; و ۶۵۲۱۵;۶۵۱۹۸;ا۶۵۲۶۷;۶۵۱۶۸; ۶۵۲۵۱;۶۵۱۹۸;۶۵۱۶۹;۶۵۲۶۲;۶۵۲۱۹;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۷۵;۶۵۲۳۲;۶۵۲۶۸;۶۵۲۶۸;۶۵۱۹۸;اتی از جمله ۶۵۲۵۱;۶۵۱۷۰;۶۵۱۶۶;۶۵۱۸۷;۶۵۱۷۸; ز۶۵۱۶۹;ـ۶۵۱۶۶;ن۶۵۲۰۷;۶۵۲۵۶;۶۵۱۶۶;سی و ۶۵۲۲۷;۶۵۲۴۸;۶۵۲۶۲;م ا۶۵۲۲۷;۶۵۲۱۲;ـ۶۵۱۶۶;ب (۲) آ۶۵۲۰۳;۶۵۲۶۸;۶۵۱۶۸; ۶۵۲۰۷;۶۵۲۵۶;۶۵۱۶۶;۶۵۲۰۳;۶۵۲۶۶;، ارز۶۵۲۶۷;۶۵۱۶۶;۶۵۱۶۹;۶۵۲۶۶; و در۶۵۲۵۱;۶۵۱۶۶;ن ا۶۵۱۹۱;ـ۶۵۱۷۶;۶۵۲۷۶;۶۵۲۷۵;ت ۶۴۴۰۴;۶۵۲۳۶;۶۵۱۷۶;۶۵۱۶۶;ر (۴) آ۶۵۲۰۳;۶۵۲۶۸;۶۵۱۶۸; ۶۵۲۰۷;۶۵۲۵۶;۶۵۱۶۶;۶۵۲۰۳;۶۵۲۶۶;، ارز۶۵۲۶۷;۶۵۱۶۶;۶۵۱۶۹;۶۵۲۶۶; و در۶۵۲۵۱;۶۵۱۶۶;ن ا۶۵۱۹۱;۶۵۱۷۶;۶۵۲۷۶;۶۵۲۷۵;ت ز۶۵۱۶۹;۶۵۱۶۶;ن (۴) اعمال شده است.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون