نامه اعتراضی به رئیس جمهور درباره سرنوشت رشته روانشناسی بالینی

جنجال برسر واگذاری روانشناسی بالینی به وزارت بهداشت / وزیر علوم مخالف است

روانشناسی بالینی در اختیار وزارت علوم است/ دانشگاهها نگران نباشند

مخالفت وزیر علوم با واگذاری روانشناسی بالینی به وزارت بهداشت

اساتید روانشناسی کمپین اعتراضی تشکیل دادند

رشته روانشناسی بالینی به وزارت بهداشت واگذار شد

دلایل عدم امکان واگذاری رشته روانشناسی بالینی به وزارت بهداشت