رتبه بندی شانگهای دانشگاه های ایران در سال ۲۰۱۷

سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – در رتبه بندی شانگهای دانشگاههای جهان هشت دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران در این رتبه بندی حضور یافته اند که دانشگاه تهران توانست با کسب رتبه در بازه ۴۰۰-۳۰۱ در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار گیرد.
دانشگاه امیرکبیر توانست در دومین حضور خود در رتبه بندی شانگهای، جایگاهی در بازه ۵۰۰-۴۰۱،
دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه علوم پزشکی ایران در بازه ۶۰۰-۵۰۱،
دانشگاه تربیت مدرس در بازه ۷۰۰-۶۰۱،
دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در بازه ۸۰۰-۷۰۱ قرار گرفته اند.

University of Tehran – Shanghai Ranking – 2017

English Name: University of Tehran
Region: Southern Asia
Country: Iran
Found Year: ۱۹۳۴
Address: Enghelab Avenue
Website: http://www.ut.ac.ir/en
Performance in Academic Ranking of World Universities
رتبه بندی شانگهای دانشگاه های ایران در سال 2017 Academic Ranking of World Universities - 2017 | Shanghai Ranking
ARWU ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷
Institutional
Ranking
/ / ۴۰۲-۵۰۱ ۴۰۱-۵۰۰ ۳۰۱-۴۰۰ ۳۰۱-۴۰۰ ۴۰۱-۵۰۰ ۳۰۱-۴۰۰ ۲۰۱-۳۰۰ ۳۰۱-۴۰۰ ۳۰۱-۴۰۰
Performance in Academic Ranking of World Universities by Broad Subject Fields
Broad Subject Fields ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶
SCI / / / / / / / / / /
ENG / / / / / / / ۵۱-۷۵ ۵۱-۷۵ ۴۸
LIFE / / / / / / / / / /
MED / / / / / / / / / /
SOC / / / / / / / / / /
Performance in Academic Ranking of World Universities by Subject Fields
Subject Fields ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵
Mathematics / / / / / / /
Physics / / / / / / /
Chemistry / / / / / / /
Computer Science / / / ۱۵۱-۲۰۰ ۱۵۱-۲۰۰ ۱۵۱-۲۰۰ /
Economics/Business / / / / / / /