سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net )  آزمون دکتری ۹۳ : شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم با ایجاد هشت رشته دوره دکتری در دانشگاههای کشور موافقت کرد.
ایجاد رشته های تحصیلی دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی در دانشگاه الزهرا(س)، دکتری حسابداری در دانشگاه شهید بهشتی ، دکتری علوم باغبانی در دانشگاه محقق اردبیلی ، دکتری زبان و ادبیات فارسی گرایشهای ادبیات عرفانی، ادبیات حماسی، ادبیات غنایی در دانشگاه تهران، دکتری علوم کامپیوتر در دانشگاه شهید باهنر کرمان و دکتری حشره شناسی کشاورزی در دانشگاه زابل به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسید.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون

رشته های جدید دکتری دانشگاه

رشته های جدید دکتری دانشگاه تهران دکتری دانشگاه شهید بهشتی دکتری دانشگاه محقق اردبیلی دکتری دانشگاه شهید باهنر کرمان دکتری دانشگاه زابل ظرفیت های جدید آزمون دکتری ۹۳