دکتر ضیا هاشمیسایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علم گفت: وزارت علوم برنامه ها و سیاست های انتخاباتی را نیمه دوم سال تحصیلی اعلام می کند.

سید ضیاء هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با در خصوص فعالیت انتخاباتی تشکل های دانشجویی در ترم جاری گفت: انتخابات در بهار برگزار می شود، بنابراین وزارت علوم برنامه ها و سیاست های انتخاباتی را نیمه دوم سال تحصیلی ۹۶ – ۹۵ اعلام می کند.

وی ادامه داد: در مورد فعالیت تشکل های دانشجویی پیشنهاد داده ایم و از همکاران فرهنگی دانشگاه ها درخواست کرده ایم، زمینه گفتگو و تبادل نظر را بین تشکل های مختلف دانشجویی برقرار کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم افزود: تعامل و تفاهم هدف محوری است که درسال جاری آن را پیگیری می کنیم چرا که اگر گفتگو و تعامل سازنده بین تشکل های دانشجویی شکل گیرد، فضای آزاد اندیشی، قانونمندی و مشارکت سازنده در دانشگاه ها تقویت می شود.

وی درباره اینکه آیا تشکل های دانشجویی می توانند از ترم جاری فعالیت انتخاباتی خود را آغاز کنند، گفت: فعالیت انتخاباتی در زمان تبلیغات انتخاباتی انجام می شود، ولی فعالیتی که موجب افزایش مشارکت ها و آگاهی های سیاسی باشد از قبل وجود داشته و اکنون نیز باید وجود داشته باشد و توسعه یابد.