۱۸۰ کارگاه آموزشی فضای مجازی در مدارس علمیه خواهران برگزار شد