ترم تحصیلی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز یزد آغاز شد