همزمان با دیگر دانشگاه های کشور دانشگاه صنعی اصفهان نیز این روزها مشغول ثبت نام دانشجویان جدیدالورود است.