برگزاری کنگره دانش آموختگان و اساتید مکانیک دانشگاه علم و صنعت