مبلغان ترسی برای بیان حقایق نداشته باشند/ منبر باید حسینی باشد