سازوکار همکاری دانشگاه های علوم پزشکی با دانشگاه آزاد ابلاغ شد