طلاب با معرفت نسبت به علوم اسلامی برای امتداد انقلاب قدم بردارند