اعتراض دانشجویان ۲ دانشگاه بزرگ به اجرای قانون سنوات