ترم ۹ برای دانشجویان نیمسال اول دانشگاه اصفهان رایگان می شود