تاکید قائم مقام وزیرعلوم بر اجرایی شدن بخشنامه و آیین نامه ها