سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – یک پایان‌نامه به بررسی کنترل فشارخون در یک الگوی درمانی با در نظر گرفتن بستر و بافت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و سیستم ارایه خدمات بهداشتی درمانی ایران پرداخت.

پایان نامه

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، آرش نجیمی در پایان‌نامه خود با عنوان «طراحی برنامه بهبود پایبندی به مصرف دارو در بیماران مبتلا به فشار خون در شهر اصفهان بر اساس مدل پِرسید» به بررسی نوعی برنامه درمانی در بیماران مبتلا به فشار خون بالا بر اساس طراحی الگوی پایبندی به درمان پرداخت.

این  پژوهش که از نوع مطالعات آمیخته و از نوع طرح‌های اکتشافی است در دو مرحله کیفی و کمی انجام شد. مطالعه کیفی به روش نظریه زمینه‌ای و بر اساس روش تجزیه و تحلیل استراوس و کوربین است، همچنین ابزار بررسی عوامل مؤثر بر میزان پایبندی به درمان در بیماری فشارخون پیش از بررسی کمی تئوری زمینه‌ای ایجاد شد.

روایی صوری، محتوا، سازه و پایایی ابزار تأیید و در یک مطالعه مقطعی با شرکت ۳۹۰ نفر از بیماران مبتلا به فشارخون با استفاده از روش تحلیل مسیر، تئوری ایجاد شده در مرحله کیفی مورد بررسی قرار گرفت. 

از تئوری زمینه‌ای تأیید شده و روش تولید تئوری واکر و اوانت جهت ایجاد الگو پایبندی به درمان استفاده و برنامه آموزشی با استفاده از الگوی پایبندی به درمان به عنوان چارچوب تشخیص آموزشی در مدل پرسید، ایجاد شد.

در مرحله اول این مطالعه با روش نظریه زمینه‌ای، مفاهیم اساسی پدیدار شده در فرایند پایبندی به درمان شامل باورها، تجارب، پذیرش بیمار، مدیریت درمان، عوامل تسهیل‌ کننده، عوامل بازدارنده و تطابق و رضایتمندی بود.

تلاش برای عادی‌سازی درمان به عنوان متغیر مرکزی و راهبرد اساسی و پایه‌ای در راستای پایبندی شناخته شد. ابزار بررسی عوامل مؤثر بر پایبندی به درمان با ۴۷ گزینه ایجاد و نتایج روایی و پایایی قابل قبول را برای ابزار مورد مطالعه نشان داد.

بر اساس نتایج تحلیل مسیر تئوری زمینه از برازش قابل قبولی برخوردار بود و در این راستا نیز الگوی عادی‌سازی درمان حاصل مطالعات اولیه و روشن‌کننده نقش آموزش‌دهنده سلامت در پیشبرد روند عادی‌سازی درمان‌ بود. طراحی و برنامه آموزشی نیز در قالب سه گروه بیماران، کادر درمانی و خانواده بیماران در هشت جلسه ارایه شد.

برنامه و الگوی این تحقیق بر اساس درک و تجارب افراد درگیر در فرآیند پایبندی و در بستر و بافت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خاص جامعه ایران و با توجه به تفاوت در سیستم ارایه خدمات بهداشتی درمانی ایران با سایر نقاط جهان حاصل شد و این الگو می‌تواند تأثیر واقعی ‌و دقیق‌ در فرایند پایبندی به درمان داشته باشد.

 بر اساس این نتایج، این برنامه آموزشی مطابق می‌تواند راهنما و زمینه‌ساز پژوهش‌های مختلف در حیطه‌های دیگر باشد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا؛ این پایان‌نامه با راهنمایی فیروزه مصطفوی دارانی در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دفاع شد.