سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون آموزشی دانشگاه تهران از اصلاح نسبت استاد به دانشجو در این دانشگاه خبر داد و افزود: در حال حاضر نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه تهران یک به ۲۵ است که این میزان در برنامه سوم دانشگاه به یک به ۱۸ خواهد رسید.

کلاس دانشگاه

دکتر حسین حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه ساماندهی ظرفیت پذیرش دانشجو متناسب با شرایط و امکانات و اصلاح نسبت استاد به دانشجو  یکی از اهداف دانشگاه تهران است، افزود: در یک بازه زمانی در دانشگاه تهران، توسعه کمی مطرح بوده است؛ اما در حال حاضر ماموریت دانشگاه تهران توسعه کمی نیست و قصد ندارد جمعیت دانشجویی را بدون رعایت شاخص‌ها افزایش دهد. در حال حاضر نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه تهران حدود یک به ۲۵ است که باید از دو طریق  متناسب بودن ظرفیت پذیرش دانشجو و کاهش ظرفیت پذیرش در برخی رشته‌ها و جذب هیات علمی اصلاح شود. نسبت استاد به دانشجو تا چهار سال آینده و در برنامه سوم دانشگاه به  یک به ۱۸ خواهد رسید.

وی در ادامه با اشاره به بازنگری برنامه‌های درسی اظهار کرد: در زمینه بازنگری برنامه‌های درسی اقدامات خوبی در سه سال اخیر آغاز شده است؛ اما هنوز برخی از برنامه‌های درسی قدیمی بازنگری نشده و باید مورد بازنگری قرار بگیرند.

معاون آموزشی دانشگاه تهران تصریح کرد: طبق برنامه دانشگاه تهران، حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ برنامه درسی باید مورد بازنگری قرار بگیرند، بنابراین سرعت بازنگری دروس در دانشگاه تهران باید بیشتر شود. در سال ۹۵ تا کنون ۴۰ برنامه مورد بازنگری قرار گرفته و تعداد برنامه‌هایی که در یک سال باید مورد بازنگری قرار بگیرد، حدود ۱۰۰ برنامه است.