قران سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – دبیر کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور گفت: امسال سرفصل های جدید رشته تجمیعی قرآنی برای دانشجویان ارایه می شود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت علوم، ابوالفضل خوش‌منش، در آستانه سال جدید تحصیلی به برخی برنامه‌های وزارت علوم در ارتقای نظام پژوهش و آموزش عالی قرآنی اشاره کرد.

وی با بیان اینکه با اجرایی شدن برنامههای ملی و بینالمللی مصوب این کمیسیون آثار مثبت آن به مرور در جامعه قرآنی دانشگاهی نمایان خواهد شد، اظهار داشت : تجمیع و اصلاح رشتههای قرآنی یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته بود که در سال تحصیلی جدید به ثمر نشست و دانشجویان رشتههای قرآنی با سرفصل جدید به این رشته وارد خواهند شد.

رئیس کمیته تحول در مطالعات قرآن و حدیث گفت: از شاخصه‌های مهم این برنامه تحصیلی محوریت قرآن و کاربردی شدن دروس است.

 عضو شورای توسعه فرهنگ قرآنی افزود: رشته تجمیعی جدید قطعا زمینه اشتغال دانشآموختگان این رشته را بهتر فراهم آورده و موجب برآورده شدن بخش مهمی از نیازهای دانشی و نیروی انسانی تخصصی نظام توسعه فرهنگ قرآنی خواهد شد.

وی افزود در صدد هستیم با رایزنی سازمان امور اداری استخدامی کشور از طریق مقام عالی وزارت و همچنین شورای توسعه فرهنگ قرآنی، فارغالتحصیلی در رشته تجمیعی قرآنی را به عنوان یکی از شرایط احراز برخی از مشاغل قرآنی کشور قرار دهیم.

رئیس مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور در پایان افزود : اجرای سایر برنامههای ملی کمیسیون در سال تحصیلی جدید موجب برگزاری تعداد زیادی دوره و کارگاه دانشافزایی و مهارتافزایی قرآنی در سطح دانشگاهها خواهد شد که به مرور جامعه دانشگاهی شاهد آن خواهد بود.