غذای دانشجویی سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – مدیرکل دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: از سال تحصیلی جدید در سلف آزاد دانشگاه وعده صبحانه و میان وعده به دانشجویان ارائه خواهد شد.

محمد عربپور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مسئولیت سلف آزاد این دانشگاه به شرکت جدیدی داده شده است بنابراین نحوه خدمات دهی به دانشجویان در سلف نیز ارتقا یافته است.

وی افزود: از سال تحصیلی جدید در سلف آزاد این دانشگاه وعده های صبحانه، میان وعده و شام به دانشجویان ارائه می شود.

مدیرکل دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان خاطرنشان کرد: همچنین برنامه داریم در هر وعده ناهار سلف آزاد نیز یک نوع غذا با یارانه نیز ارائه می کنیم تا براین اساس دانشجویان حق انتخاب وعده غذایی داشته باشند.

عربپور تاکید کرد: سلف های دانشجویی این دانشگاه در سال گذشته با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد تومان تجهیز و بازسازی شد.