شورای تحول علوم انسانیسایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس کارگروه روانشناسی شورای تحول علوم انسانی اعلام کرد: شورای تحول با کلیات برنامه دکتری خانواده و سلامت جنسی موافقت کرد.

دکتری خانواده و سلامت جنسی

علی فتحی آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برنامه دکتری خانواده و سلامت جنسی در کارگره روانشناسی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی تصویب شد و یک بار نیز در شورای تحول مطرح شد شورا نیز با کلیات آن موافقت کرد.

وی ادامه داد: مقرر شد جزئیات آن در جلسه پنج مهرماه شورای تحول مطرح شود. دکتری خانواده و سلامت جنسی یک رشته تخصصی و بین رشته ای است که هم کارشناسان ارشد رشته رانشناسی بالینی و هم پزشکان عمومی می توانند در این رشته شرکت کنند.

رئیس کارگروه روانشناسی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی گفت: پزشکان عمومی و روانشناسان بالینی برای شرکت در این رشته به ترتیب باید یک سری واحدهای روانشناسی و یک سری واحدهای پزشکی را بگذرانند بعد از گذراندن واحدهای پیش نیاز تعیین شده وارد رشته دکتری خانواده و سلامت جنسی می شوند.