دکتر علی کاردر، معاون وزیر نفت امروز ۲۴ شهریور از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی در استان البرز بازدید کرد