آیین‌نامه " آموزش تکمیلی تخصص علوم آزمایشگاهی" در انتظار امضای وزیر