سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: تاکنون ۲۵۳ درخواست از ۴۰ کشور مختلف دنیا برای تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی شیراز ارسال شده است.

دانشجویان پزشکی

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، دکتر نصرالله عرفانی با بیان این مطلب افزود: پذیرش مرحله سوم داوطلبان خارجی برنامه آموزش بین الملل، به کمک سامانه معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز در حال انجام است.

معاون بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز با معرفی نشانی اینترنتی www.gsia.sums.ac.ir برای این فراخوان افزود: در فراخوان نیمسال نخست سال تحصیلی ۹۶ – ۹۵، ۲۵۳ درخواست از ۴۰ کشور مختلف دنیا برای تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی شیراز ارسال شده که با بررسی نمرات دروس اختصاصی، معدل کل و توانمندی زبان انگلیسی، پذیرش این دانشجویان در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی انجام می شود.

عرفانی با اشاره به اجرای سیاست های بین المللی برای دانشگاه، گفت: برنامه آموزش بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز با همکاری نزدیک معاونت های آموزشی و بین الملل دانشگاه، در بستر دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی موجود، در حال اجرا و گسترش است.

وی با اشاره به ساماندهی کوریکولوم آموزشی مطابق با تحصیل این دانشجویان، با هماهنگی دانشکده‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، گفت: با تجربه یک و نیم ساله اجرای برنامه آموزش بین الملل، با همکاری موثر استادان دانشکده پزشکی و پیراپزشکی، کیفیت آموزشی نسبت به پذیرش دوره نخست و دوم، به مراتب ارتقا پیدا کرده است.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از مفدا، عرفانی یادآور شد: دانشگاه علوم پزشکی شیراز نام آشنایی نیز در مجامع بین المللی دارد و در میان درخواست کنندگان جدید تحصیل در دانشگاه، افرادی با ملیت اروپایی و آمریکایی حضور دارند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، دکتر نصرالله عرفانی با بیان این مطلب افزود: پذیرش مرحله سوم داوطلبان خارجی برنامه آموزش بین الملل، به کمک سامانه معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز در حال انجام است.

معاون بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز با معرفی نشانی اینترنتی www.gsia.sums.ac.ir برای این فراخوان افزود: در فراخوان نیمسال نخست سال تحصیلی ۹۶ – ۹۵، ۲۵۳ درخواست از ۴۰ کشور مختلف دنیا برای تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی شیراز ارسال شده که با بررسی نمرات دروس اختصاصی، معدل کل و توانمندی زبان انگلیسی، پذیرش این دانشجویان در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی انجام می شود.

عرفانی با اشاره به اجرای سیاست های بین المللی برای دانشگاه، گفت: برنامه آموزش بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز با همکاری نزدیک معاونت های آموزشی و بین الملل دانشگاه، در بستر دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی موجود، در حال اجرا و گسترش است.

وی با اشاره به ساماندهی کوریکولوم آموزشی مطابق با تحصیل این دانشجویان، با هماهنگی دانشکده‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، گفت: با تجربه یک و نیم ساله اجرای برنامه آموزش بین الملل، با همکاری موثر استادان دانشکده پزشکی و پیراپزشکی، کیفیت آموزشی نسبت به پذیرش دوره نخست و دوم، به مراتب ارتقا پیدا کرده است.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از مفدا، عرفانی یادآور شد: دانشگاه علوم پزشکی شیراز نام آشنایی نیز در مجامع بین المللی دارد و در میان درخواست کنندگان جدید تحصیل در دانشگاه، افرادی با ملیت اروپایی و آمریکایی حضور دارند.